خدمات

درمان ریشه دندان

مشاهده نمونه کارها

درمان ریشه دندان

پوسیدگی عمیق درمان های دندانپزشکی مکرر در دندان ویا وارد آمدن ضربه به دندانمی تواند منجر به التهاب و از بین رفتن بافت زنده داخل کانال دندان شود درمان ریشه شامل حذف کلیه بقایای میکروبی و محصولات ناشی از تجزیه پالپ (پالپ بخش مرکزی دندان است که در آن عصب ها و رگ های خونی قرار دارند )می باشد که سپس فضای خالی با مواد مخصوصی پر شده و دندان مهر و موم می گردد تا راهی برای نفوذ باکتری ها نباشد این درمان علاوه بر رفع درد ویا تورم های احتمالی  با جلوگیری از پوسیدگی و عفونت در نهایت با حفظ دندان و استخوان احاطه کننده آن می شود.