خدمات

آپکسیفیکاسیون

مشاهده نمونه کارها

آپکسیفیکاسیون

در مواردیکه بدلیل شدت پوسیدگی یا مزمن شدن التهاب یا صدمات شدید وارده به دندانهای دائمی کودکان، حیات دندان قبل از تکامل آن از بین رفته و امکان بازسازی خود بخود آن وجود ندارد آپکسیفیکایون انجام میشود.

طی درمان آپکسیفیکایون انتهای ریشه نابالغ توسط مواد خاصی بازسازی میشود تا از عفونتهای بعدی جلوگیری شده و  امکان پر کردن ریشه و بازسازی تاج فراهم گردد.