خدمات

آپکسوژنزیس

مشاهده نمونه کارها

آپکسوژنزیس

دندانهای دائمی کودکان که بدلیل پوسیدگی زودرس یا صدمه فیزیکی دچار آسیب پالپی میشوند در معرض از بین رفتن حیات دندان و عدم تکامل ریشه هستند.

طی درمان آپکسوژنزیس روند درمان بگونه ایست که بدنبال حذف پوسیدگی و محرکهای تهدیدکننده پالپ دندان، این امکان فراهم میشود که ریشه به تکامل خود ادامه داده و بالغ گردد.