محل های شایع پوسیدگی دندان

image

محل های شایع پوسیدگی دندان

پوسیدگی تمام سطوح دندان را به صورت یکسان مبتلا نمی کند.

بعضی از سطزح دندان ها بیشتر دچار پوسیدگی می شوند مانند شیار های سطح جونده، سطوح بین دندانی و ناحیه اتصال لثه با دندان