خدمات

درمان ریشه دندان

درمان ریشه دندان

پوسیدگی عمیق، درمان‌های دندانپزشکی مکرر در دندان و یا وارد آمدن ضربه به دندان می تواند منجر به التهاب و از بین رفتن بافت زنده داخل کانال ریشه دندان شود.درمان ریشه شامل حذف کلیه بقایای میکروبی و محصولات ناشی از تجزیه پالپ( پالپ بخش مرکزی دندان است که در آن عصبها و رگهای خونی قرار دارند) می باشد که سپس فضای خالی با مواد مخصوصی پر شده و دندان مهر و موم می‌گردد تا راهی برای نفوذ باکتری‌ها وجود نداشته باشد. این درمان علاوه بر رفع درد و یا تورم های احتمالی با جلوگیری از روند پیشرفت پوسیدگی و عفونت در نهایت باعث حفظ دندان و استخوان احاطه کننده ان میشود.