خدمات

درمان ریشه دندان

حذف بقایای میکروبی، پر کردن فضای خالی با مواد مخصوص و جلوگیری از پیشرفت پوسیدگی

اطلاعات بیشتر

درمان مجدد ریشه دندان

درمان مجدد ریشه دندان در صورت ایجاد آزردگی به تشخیص متخصص اندودانتیکس

اطلاعات بیشتر

آپکسوژنزیس

حذف پوسیدگی و محرکهای تهدیدکننده پالپ دندان و امکان ادامه تکامل ریشه دندان

اطلاعات بیشتر

آپکسیفیکاسیون

 بازسازی  انتهای ریشه نابالغ توسط مواد خاصی برای جلوگیری از عفونتهای بعدی

اطلاعات بیشتر

ایمپلنت دندان

انجام کاشت دندان و ایمپلنت از جنس تیتانیوم و معاینه توسط متخصص ایمپلنت

اطلاعات بیشتر

جراحی ریشه دندان

پاکسازی و حذف مستقیم عفونت یا کیست از طریق برش جراحی از انتهای ریشه

اطلاعات بیشتر

مشاوره طرح درمان

ارائه مشاوره و طرح درمان در شرایط پیچیده درمان با توجه به معاینات انجام شده

اطلاعات بیشتر