مراقبت از ریشه دندان پس از درمان

مسواک زدن دندان به صورت مرتب یکی از اصلی ترین راه ها برای مراقبت از ریشه دندانهاست.