خدمات

آپکسیفیکاسیون

آپکسیفیکاسیون

در مواردیکه بدلیل شدت پوسیدگی یا مزمن شدن التهاب یا صدمات شدید وارده به دندانهای دائمی کودکان، حیات دندان قبل از تکامل آن از بین رفته و امکان بازسازی خود بخود آن وجود ندارد آپکسیفیکایون انجام میشود.

طی درمان آپکسیفیکایون انتهای ریشه نابالغ توسط مواد خاصی بازسازی میشود تا از عفونتهای بعدی جلوگیری شده و  امکان پر کردن ریشه و بازسازی تاج فراهم گردد.