محل های شایع پوسیدگی دندان

پوسیدگی تمام سطوح دندان را به صورت یکسان مبتلا نمی کند.